Халкъыбызны тин хазнасы сакъланныкъ джер

Бу сайт къарачай-малкъар джазыучуланы къыйынларындан къуралгъан кютюпхане-библиотека боллукъду. Къалам тутхан таулула – илму тинтиулерин, суратлау чыгъармаларын да – салыргъа боллукъдула бери.

Сайт алфавит халда джарашдырылгъанды. Хар бир джазыучуну иши аны тукъуму башланнган харифде-кюбюрде боллукъду.  Къаламчыла китабларын, китаблыкъларын да кеслери салыргъа боллукъдула. Не да бизге иерге керекдиле.

Алай а, бери къуру къарачай-малкъар тилде джазылгъанла салыныб къаллыкъ тюлдюле. Бизни миллет бла байламлы чыгъармала – ким джазса да – бизни сайтда орун табарыкъдыла.

Бу бек керекли ишди. Бир джанындан – джазыучуланы тин хазналары тас болмазгъа себеб болур. Экинчи джанындан – окъуучула излеген авторларыны къыйынларын къыйналмай табарыкъдыла.

Халкъыбызны тин байлыгъы бир джерге джыйылыргъа, сакъланыргъа кереклисин барыбыз да ангылайбыз. Энди джазыучула, эринмей, къол джазмаларын, китабларын бу сайтха джерлешдирирле деб умут этебиз.

Сайтны администрациясы.    

12. 01. 2010.      as-alan